Klovbacken naturreservat

Adress: Västergrängsjö, 820 77 GNARP Datum: Tisdag 17 jul 2018 - måndag 31 dec 2018 Visa karta

Adress: Västergrängsjö, 820 77 GNARP

Klovbackens naturreservat ligger i norra Hälsingland ungefär 9 km norr om Bergsjö i Nordanstigs kommun. Naturreservatet utgörs av en högproduktiv gran- och barrblandskog med inslag av lövsumpskog och myrmark.

Klovbackens naturreservat ligger i norra Hälsingland ungefär 9 km norr om
Bergsjö i Nordanstigs kommun. Naturreservatet utgörs av en högproduktiv
gran- och barrblandskog med inslag av lövsumpskog och myrmark. I
reservatets södra del rinner Klovbäcken igenom. Området ligger i kuperad
terräng på ca 100-150 meters höjd över havet. Marken består av morän och
finkornigt material av sand, mo och mjäla.
Huvuddelen av reservatet utgörs av ett större sammanhängande område med
naturskogsmiljöer. Skogen består till störst del av granskog med ett partivis
stort lövträdsinslag och gott om äldre träd och död ved. Vid bäcken växer lövoch
granskog av sumpskogskaraktär och här finns också en mindre myrmark.
Lövträden i området utgörs främst av björk och asp, men här växer även rönn,
sälg och gråal. Hela området sluttar ner mot Klovbäcken, i mindre delar
kraftigt. Ett par mindre raviner med litet vattenflöde förekommer i de brantaste
partierna. Markvegetationen är i stora delar örtrik med bland annat blåsippa,
trolldruva och ormbär. Förekomsten av blåsippa tyder på en kalkpåverkan i
området. Skogen har ett stort antal viktiga naturskogsstrukturer och spåren efter
tidigare skogsbruk är få. Här förekommer gamla träd och andelen död ved, i
olika nedbrytningsstadier, finns i vissa delar stor omfattning. Främst
förekommer lågor av gran, men här finns även en del högstubbar av asp och
enstaka torrakor av gran. Även träd med hackspettshål förekommer, främst asp.
På äldre aspar växer stor aspticka och på granlågor växer ullticka och granticka.
Till den äldre skogen är ett rikt fågelliv knutet. Den stora andelen gamla träd
och lövträd samt gott om död ved skapar goda förutsättningar för en stor
artrikedom. Inom området finns bland annat tretåig hackspett och gråspett.
Även slaguggla förekommer i området.

I reservatets södra delar rinner Klovbäcken. Klovbäckens vatten kommer till
störst del från det anslutande Klovberget. Vattnet söker sig fram i botten på en
mindre dalgång med flack botten och svagt fall. I detta område har bäcken
rätats, vilket uppgrävda vallar i kanterna av bäcken indikerar. Fältskiktet är
partivis örtrikt med ormbunkar, bland annat strutbräken, som dominerar
markfloran. De torrare sluttningarna mot bäcken domineras av lågörter och ris.
Bäcken bildar en värdefull bäckdal med fuktigt och skyddat lokalklimat. Det
skyddade och fuktiga läget ger goda förutsättningar för ett flertal
organismgrupper. Vid Klovbäcken växer det rödlistade sötgräset Cinna
latifolia. Sötgräs är upptagen i upptagen på bilaga 2 i Art- och habitatdirektivet
(92/43/EEC) och omfattas av ett åtgärdsprogram (Åtgärdsprogram för hotade
arter) med syfte att bevara arten. Gräset växer huvudsakligen i anslutning till
Klovbäckens stränder och är gynnat av frånvaron av konkurrerande vegetation
på den blottade mineraljorden som bäcken skapar vid höga flöden. Även de
rödlistade arterna storgröe Poa remonata och glesgröe Glyceria lithuanica
finns rapporterade från området runt bäcken.

www.lansstyrelsen.se

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
19 Jul
Torsdag 19 jul 2018 Nordanstig
20 Jul
Fredag 20 jul 2018 Nordanstig
21 Jul
Lördag 21 jul 2018 Nordanstig
22 Jul
Söndag 22 jul 2018 Nordanstig

Om denna aktivitet

Hotell

Mellanfjärdens Pensionat

Avstånd: 15,5 km
Välkommen till Mellanfjärdens Pensionat Spa & Relax. Att boka några dagar hos oss är ett härligt sätt att ta hand om dig själv, dina vänner och kollegor
Hotell

Berggårdens Gästgiveri i Gnarp

Avstånd: 7,4 km
Berggårdens Gästgiveri är ett hotell med 50-åriga anor, en pärla mitt i Gnarp. Från Gnarp är det 4,5 mil till Sundsvall, 3,5 mil till Hudiksvall,. Berggårdens gästgiveri har endast 1 mil till havet och 4 mil till Hassela skidsportcenter.
Vandrarhem

Berggårdens Vandrarhem i Gnarp, Hudiksvall SVIF

Avstånd: 7,4 km
Berggårdens Vandrarhem och Gästgiveri är ett hotell med 50-åriga anor, en pärla mitt i Gnarp. Från Gnarp är det 4,5 mil till Sundsvall, 3,5 mil till Hudiksvall. Berggårdens Vandrarhem och Gästgiveri har endast 1 mil till havet och närmsta golfbana och 4 mil till Hassela skidsportcenter.